X-linked dominant      

Hypophosphatemic rickets 


Rett Syndrome